$$
x^2+y^2=r^2
\\
y^2=\left( r+x \right) \left( r-x \right)
\\
\text{let }d=\text{gcd}\left( r+x,r-x \right)
\\
\text{let }r-x=d\times a^2,r+x=d\times b^2
\\
2r=d\times \left( a^2+b^2 \right)
\\
d|2r\,\,a^2\bot b^2
\\
$$
用到了一个结论,两个互质的数的乘积是完全平方数,那么这两个数都是完全平方数

实际上可以推广到,两个数乘积是完全平方数,各自除掉完全平方数的因子以后相等

$2\times18=36 $

$18 / 9 = 2$

枚举d再枚举a

inline void solve(uint x) {
 for(uint i = 1; 2 * i * i <= x; ++i) {
  uint j = sqrt(x - i * i);
  if (j * j == x - i * i && gcd(i, j) == 1) ++ans;
 }
}
 cin >> r;r <<= 1;
 for(uint i = 1; i * i <= r; ++i) {
  if (r % i) continue;
  solve(r / i);
  if (i * i != r) solve(i);
 }
 cout << ans * 4;
分类: 数论

1 条评论

RainAir · 2018-09-26 23:47

你个垃圾,这种傻逼题都不会

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注